Tulkošanas pakalpojumu sniegšanas

LĪGUMS 

            Fiziska/juridiska persona, kura aizpilda tulkošanas pakalpojumu pasūtījuma veidlapu, rīkojoties savā vārdā vai pārstāvot citas fiziskas personas intereses, ja tāsrīcībā ir atbilstoša pilnvara (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), un

            Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Emendatus", reģistrācijas Nr. 40103743343 (turpmāk tekstā – Izpildītājs),

 

            turpmāk tekstā kopā sauktas par Pusēm, bet katra atsevišķi - par Pusi, bez krāpšanas un spaidiem, paužot savu gribu un vadoties pēc abpusēja labuma apsvērumiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par sekojošo:

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam, bet Izpildītājs apņemas Pasūtītāja interesēs izpildīt pasūtījuma veidlapai pievienotā (o) dokumenta(-u) teksta tulkojumu (turpmāk tekstā – Pakalpojumi).

1.2. Tulkošanas virzienu (sākotnējā dokumenta valoda un valoda, kurā tiek tulkots teksts), pasūtījuma izpildīšanas termiņu, vēlamo Pakalpojumu apmaksas veidu un citu uz Pakalpojumu sniegšanas procesu attiecošos informāciju Pasūtītājs norāda pasūtījuma veidlapā, kura ir šā Līguma pielikums un neatņemama sastāvdaļa.

1.3.Līguma nosacījumi neattiecas uz mutiskās tulkošanas pakalpojumiem. Šādi pakalpojumi tiek sniegti, pamatojoties uz atsevišķiem līgumiem, kuri tiek slēgti par katru konkrētu pasūtījumu.

 

2. Līguma slēgšanas kārtība un darbības termiņš 

2.1. Līgums stājas spēkā tiklīdz tiek izpildīti visi zemāk minētie nosacījumi:

2.1.1.      Pasūtītājs ir nodevis Izpildītāja rīcībā tulkojamo dokumentu, kā arī citu informāciju, kura nepieciešama Pakalpojumu sniegšanai, aizpildot pasūtījuma veidlapu Izpildītāja mājas lapā.

2.1.2.      Izpildītājs ir sagatavojis un nosūtījis Pasūtītājam Cenas piedāvājumu (skat. Līguma 3.punktu) pa e-pastu.

2.1.3.      Pasūtītājs ir apstiprinājis savu piekrišanu Cenas piedāvājuma nosacījumiem, atsūtot atbildi uz Izpildītāja elektronisko adresi.

2.2. Sākot ar visu punktos 2.1.1. - 2.1.3. minēto nosacījumu izpildes brīdi, Līguma un Cenas piedāvājuma nosacījumi Pusēm kļūst saistoši.

2.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir pilnībā izpildījušas visas savas līgumsaistības.

2.4. Konfidencialitātes noteikumi (Līguma 6. punkts ) ir spēkā arī pēc Līguma termiņa izbeigšanās vai tā laušanas.

2.5. Izpildītājs uzņemas no šā Līguma izrietošās saistības, sastādot un nosūtot Pasūtītājam Cenas piedāvājumu.

2.6. Pasūtītājs uzņemas no šā Līguma izrietošās saistības, apstiprinot savu piekrišanu Cenas piedāvājuma nosacījumiem ar e-pasta ziņojumu.

 

3. Cenas piedāvājums un Pakalpojumu apmaksas kārtība 

3.1. Cenas piedāvājums ir oficiālā Izpildītāja saistību paušana pret Pasūtītāju un otrādi.

3.2. Cenas piedāvājumu Izpildītājs sastāda, pamatojoties uz no Pasūtītāja iegūtiem datiem, un nosūta to uz Pasūtītāja elektronisko adresi, lai Pasūtītājs varētu ar to iepazīties un apstiprināt to iespējami īsākā termiņā.

3.3. Cenas piedāvājums satur šādu informāciju:

3.3.1.      pakalpojumu maksa;

3.3.2.      pakalpojumu sniegšanas termiņš;

3.3.3.      informācija par pasūtījuma noformēšanu;

3.3.4.      cita Pusēm nozīmīga informācija.

3.4. Cenas piedāvājumā tiek iekļautas arī visas blakusizmaksas (notariālās apliecināšanas cena, pasta izmaksas u.c.).

3.5. Pasūtījuma izpildīšanas maksu Izpildītājs aprēķina, vadoties pēc bāzes Pakalpojumu cenas, pasūtījuma apjoma un valodu kombinācijas, pie tam ņemot vērā Pasūtītāja noteikto pasūtījuma izpildes termiņu, formu, kurā ir iesniegts sākotnējais teksts un citus faktorus.

3.6. Izpildītājs piedāvā atlaides pēc saviem ieskatiem, atbilstoši Izpildītāja cenu politikai un piedāvājumiem mārketinga kampaņu ietvaros.

3.7. Pakalpojumi tiek apmaksāti pēc Izpildītāja piestādītā rēķina. Kopējā summa apmaksai, apmaksas termiņi, maksājuma rekvizīti un cita informācija attiecībā uz Pakalpojumu apmaksu tiek norādīta augšminētajā rēķinā, kuru Izpildītājs piestāda pēc pasūtījuma apstiprināšanas no Pasūtītāja puses un/vai pēc pasūtījuma izpildes un kurš kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.8. Apmaksa tiek veikta, pārskaitot atbilstošo naudas summu uz Izpildītāja bankas kontu, kuru Izpildītājs norāda, piestādot Pasūtītājam rēķinu atbilstoši 3.7. punkta nosacījumiem. Pusēm vienojoties, apmaksa var tikt veikta citā veidā, piemēram, izmantojot elektroniskās maksājumu sistēmas (PayPal, Webmoney utt.).

3.9. Apmaksa tiek uzskatīta par veiktu brīdī, kad atbilstošā summa tiek ieskaitīta Izpildītāja bankas kontā. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var apliecināt apmaksas faktu, iesniedzot Izpildītājam atbilstošā maksājuma ordera kopiju.

3.10.                    Visus komisijas maksājumus, kā arī citus ar pasūtījuma apmaksu saistītus izdevumus sedz Pasūtītājs. Izpildītājs ir tiesīgs papildus iekļaut Cenas piedāvājumā un Pasūtītājam piestādamajā rēķinā arī komisijas maksājumu summas, kuras Izpildītājam turpmāk būs jāsamaksā, lai izņemtu un ieskaitītu savā kontā Pasūtītāja samaksātās naudas summas. Komisijas maksājumu summas nosakamas tādā apjomā, kādu paredz dažādas maksājumu sistēmas.

 

4. Pušu atbildība

4.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par:

4.1.1.      Sākotnējā tulkojamā teksta pareizību.

4.1.2.      Visas pasūtījuma izpildīšanai nepieciešamās informācijas savlaicīgu nodrošināšanu.

4.1.3.      Sniedzamo Pakalpojumu apmaksu noteiktajos termiņos un pilnā apjomā.

4.1.4.      Gadījumā, ja visa sniegto pakalpojumu vērtība netiek pilnībā apmaksāta noteiktajos termiņos, Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam kavējuma naudu 1% (viena procenta) apmērā no laicīgi nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu. Kavējuma naudas samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no savu līgumsaistību izpildes.

4.1.5.      Pasūtītāja kontaktinformācijas un personīgo datu precizitāti, kurus Pasūtītājs ir norādījis aizpildot pasūtījuma veidlapu. Gadījumā, ja pasūtītāja personīgie dati vai kontaktinformācija tīši vai netīši tiek norādīti nepareizi, persona, kura noformē pasūtījumu ar to uzņemas visu atbildību saskaņā ar šo Līgumu un atbild par atbilstošo saistību izpildi maksimālā apjomā, cik to pieļauj Latvijas Republikas likumdošana.

4.1.6.      Gadījumā, kad pasūtījumu noformē fiziska persona citas fiziskas vai juridiskas personas (t.i. faktiskā pasūtītāja) vārdā, šāda fiziska persona, piekrītot šā Līguma noteikumiem, ar to apliecina savas tiesības pārstāvēt faktisko Pasūtītāju un uzņemas visu atbildību atbilstoši Līguma 10.2. punkta noteikumiem.

4.2. Izpildītājs ir atbildīgs par:

4.2.1.      Pakalpojumu sniegšanu pilnā apjomā.

4.2.2.      Sniedzamo pakalpojumu kvalitāti. Gadījumā, ja Pasūtītājs nav apmierināts ar sniegto pakalpojumu kvalitāti, viņam jāiesniedz Izpildītājam atbilstoša rakstura pretenziju, kurā norādīti atklātie trūkumi. Pēc norādītās pretenzijas saņemšanas, Izpildītājam:

4.2.2.1. jāizskata šo pretenziju iespējami īsā termiņā un jāsniedz atbildi uz to, atbildē paužot savu pilnu vai daļēju piekrišanu vai nepiekrišanu tai.

4.2.2.2. gadījumā, ja Izpildītājs piekrīt izvirzītajām pretenzijām – jānovērš trūkumi iespējami īsā laikā, ar saviem spēkiem un uz sava rēķina, atsūtot Pasūtītājam tulkojumu labotajā redakcijā. Trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks tiek pieskaitīts kopējam pasūtījuma izpildīšanas laikam; pie tam, gadījumā, ja iepriekš norunātie termiņi netiek ievēroti, tiek piemēroti Līguma 4.2.3. punkta noteikumi.

4.2.2.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt izvirzītajām pretenzijām, Izpildītājam jānosūta Pasūtītājam motivētu atbildi uz pretenziju iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā.

4.2.3.      Pasūtījuma izpildi Cenas piedāvājumā noteiktajos termiņos. Gadījumā, ja pasūtījuma izpildes termiņi netiek ievēroti, Izpildītājs atbild saskaņā ar sekojošiem noteikumiem:

4.2.3.1. atlīdzības summa, kuru Pasūtītājs maksā Izpildītājam, samazinās par 2% (diviem procentiem) par katru veselu kavējuma stundu (t.i. uz kavējumu, kas ir mazāks par 1 (vienu) stundu, šādas soda sankcijas neattiecas ).

4.2.3.2. noteikumi, kuri paredzēti 4.2.3.1. punktā, neattiecas uz pasūtījumiem, kurus jāizpilda stingri noteiktajos termiņos, par ko tiek izdarīts atbilstošs ieraksts pasūtījuma veidlapā un Cenas piedāvājumā. Neievērojot šāda pasūtījuma izpildes termiņus, Izpildītāja atbildība sastāda 100% no pasūtījuma cenas (t.i. šajā gadījumā Pasūtītājs tiek atbrīvots no pienākuma apmaksāt Pakalpojumu).

4.2.3.3. Līguma 4.2.3.2. punkta noteikumi tiek pielietoti ar šādām atrunām:

4.2.3.3.1.      nokavēšana no Izpildītāja puses par laiku, kas nepārsniedz 20 minūtes, netiek uzskatīta par pamatojumu 4.2.3.2. punkta nosacījumu pielietošanai;

4.2.3.3.2.      noteikumi, kurus nosaka 4.2.3.2. punkts, netiek pielietoti gadījumā, ja pasūtījuma kopējais apjoms un nepieciešamais tā izpildes termiņš paredz nepieciešamību izpildīt tulkojumu ar ātrumu lielāku par 20000 sākotnējā teksta zīmēm diennaktī;

4.2.3.3.3.      punktā 4.2.3.2. noteikto apstākļu iestāšanās neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma izpildīt pieņemto pasūtījumu pilnā apjomā.

 

5. Pasūtījuma atcelšana

5.1. Pasūtītājs ir tiesīgs atcelt savu pasūtījumu, atsūtot atbilstošu paziņojumu uz Izpildītāja e-pasta adresi. Papildus tam, Pasūtītājam nekavējoties jāpaziņo Izpildītājam par pasūtījuma atcelšanu pa tālruni.

5.2. Izpildītājs ir tiesīgs noraidīt Pasūtītāja lūgumu par pasūtījuma atcelšanu, ja tam ir objektīvi iemesli. Ja Izpildītājs pieņem Pasūtītāja lūgumu par pasūtījuma atcelšanu, Izpildītājs ir tiesīgs, pēc saviem ieskatiem un atkarībā no pasūtījuma izpildes pakāpes uz tā atcelšanas brīdi:

a) piekrist pilnai pasūtījuma atcelšanai. Šajā gadījumā Puses tiek atbrīvotas no visām šā Līguma saistībām, izņemot konfidencialitātes noteikumus; vai

b) nosūtīt Pasūtītājam teksta tulkojumu tajā apjomā, kurā tas ir izpildīts uz Pasūtītāja atsūtītā iesnieguma par atcelšanu saņemšanas brīdi un piestādīt Pasūtītājam rēķinu par summu, kura ir proporcionāla pasūtījuma gatavības pakāpei uz Pasūtītāja atsūtītā iesnieguma par pasūtījuma atcelšanu saņemšanas brīdi. Šo rēķinu Pasūtītājam jāapmaksā saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.

 

6. Konfidencialitātes noteikumi

6.1. Puses uzskata visu informāciju, kuru tās viena otrai sniedz pasūtījuma izpildīšanas gaitā, par konfidenciālu, un apņemas šo informāciju neizpaust bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. Izpildītājs īpaši apņemas ievērot konfidencialitātes prasības attiecībā uz tulkojamo tekstu.

6.2. Piesaistot pasūtījuma izpildei vienu vai vairākus apakšuzņēmējus, Izpildītājs apņemas nodrošināt līgumā minēto konfidencialitātes noteikumu ievērošanu arī no šo apakšuzņēmēju puses, noslēdzot ar tiem atbilstošas vienošanās un/vai izmantojot citus līdzekļus. Izpildītājs apņemas nodrošināt konfidencialitātes noteikumu ievērošanu arī no visu Izpildītāja darbinieku puses.

6.3.Līguma 6. punkta noteikumi ir spēkā un Pusēm saistoši arī pēc šā Līguma izpildes vai laušanas.

 

7. Komunikācija

7.1. Pasūtījumus, cenas piedāvājumus, tulkojamos dokumentus, pabeigtus tulkojumus, rēķinus kā arī citus dokumentus un jebkuru pavadinformāciju Puses pēc iespējas nodod viena otrai, izmantojot e-pastu. Komunikācijai Līguma ietvaros Pusēm jāizmanto šādas pamata e-pasta adreses:

7.1.1.      Pasūtītājam – e-pasta adresi, kura tika norādīta Pasūtījuma veidlapā. Ja pasūtījums tika veikts, neizmantojot Pasūtījuma veidlapu, tiks izmantota tā e-pasta adrese, kuru Pasūtītājs šim mērķim ir norādījis, bet, ja tādas nav - e-pasta adrese, no kuras Izpildītājam tika atsūtīts tulkojamais teksts.

7.1.2.      Izpildītājam – Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

7.2. Gadījumā, ja nepieciešams sniegt otrai Pusei kādu informāciju steidzami, Puses šim mērķim var izmantot tālruni, telefaksu, Skype un citus saziņas līdzekļus.

7.3. Gadījumā, ja ir nepieciešams iesniegt otrai Pusei kādus dokumentus papīra formā, Puses to var darīt izmantojot pasta vai kurjerpasta starpniecību, vai arī nodot vajadzīgus dokumentus adresāta pārstāvim personīgi. Pēdējā gadījumā Puses brīvā formā sastāda dokumentu pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji, pēc kā tas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.4. Puses vienojas uzskatīt, ka visai sarakstei pa e-pastu attiecībā uz šo Līgumu, tā priekšmetu, izpildi, laušanu vai pārkāpšanu ir tāds pats juridisks spēks, kāds tas būtu Pušu savstarpējai sarakstei rakstiskā formā, kura tiktu noformēta saskaņā ar visiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem dokumentu pārvaldības nozarē.

 

8. Piemērojamā likumdošana un strīdu risināšana

8.1. Šis Līgums un visas ar to noteiktās Pušu tiesības un saistības ir reglamentētas ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

8.2. Visus strīdus, kuri var rasties starp Pusēm saistībā ar šo Līgumu vai no tā izrietošām saistībām, Puses centīsies atrisināt pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā Puses nevarēs vienoties, neatrisinātie strīdi tiks nodoti izskatīšanai Latvijas Republikas tiesu instancēs.

 

9. Līguma grozīšana un laušana

9.1. Tā kā Līgums attiecas uz vienu konkrētu pasūtījumu, kuru veicis Pasūtītājs, pēc Līguma stāšanās spēkā,  atbilstoši 2.1. punktā noteiktajai kārtībai, tā noteikumu grozīšana nav paredzēta.

9.2. Izpildītājs ir tiesīgs grozīt Izpildītāja mājaslapā publicēto Līguma tekstu bez iepriekšējas paziņošanas. Jebkuri šādā veidā izdarītie grozījumi neattiecās uz Līgumiem, kuri tika noslēgti pirms grozījumu izdarīšanas brīža. Grozīto Līguma redakciju Izpildītājam jāpublicē savā mājas lapā, norādot pēdējo veikto grozījumu datumu un laiku.

9.3. Līgums var tikt lauzts tikai un vienīgi Pusēm savstarpēji vienojoties. Laužot līgumu, sāk darboties šā Līguma 5. punkta noteikumi.

 

10. Īpašie noteikumi

10.1.                     Šis Līgums tiek noslēgts elektroniskā veidā un ir spēkā tikai gadījumā, ja attiecībā uz šā Līguma priekšmetu nav noslēgtas kādas citas rakstiskas vienošanās. Ja šādas vienošanās ir noslēgtas, to noteikumi ir prioritāte pret šā Līguma noteikumiem.

10.2.                    Ja pasūtījumu veicošā persona Pasūtījuma veidlapā norāda nepatiesu informāciju par sevi kā fizisku personu, vai par Pasūtītāju norāda citu fizisku vai juridisku personu, neesot attiecīgi pilnvarota šādu fizisku vai juridisku personu pārstāvēt, tā ar to uzņemas visas no šā Līguma izrietošās saistības un atbild par šo saistību izpildi pilnā apmērā ka fiziska persona.

10.3.                    Ja kāda no Pusēm nevar izpildīt savas šajā Līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ (ieskaitot sekojošus apstākļus, bet ar tiem neierobežojoties: stihiskas nelaimes, ugunsgrēkus, karadarbības, nemierus, streikus, avārijas, elektroapgādes traucējumus u.c.), šai Pusei jārīkojas sekojoši:

10.3.1.  Nekavējoties jāpaziņo otrai Pusei par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos.

10.3.2.  Iespējami īsā laikā jāiesniedz otrai Pusei nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu apliecinošu dokumentu, kuru izsniegusi atbilstoša kompetentā iestāde.

10.3.3.      Jāpieliek visas pūles ar šo Līgumu uzņemto saistību iespējami ātrai izpildei, līdz ko tam vairs nebūs šķēršļu, kurus izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi.

 

10.4. Ja pasūtījuma izpildīšanai Izpildītajam ir nepieciešami kādi papildus nosacījumi, šādi nosacījumi tiek norādīti Cenas piedāvājumā, un tiem, jebkuru pretrunu gadījumā, būs prioritāte attiecībā pret Līguma noteikumiem.

 

Buy now

You can now buy this awesome Joomla Theme directly on Themeforest for a really low price for this awesome and stunning Joomla product!

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.

BUY NOW ON THEMEFOREST

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×